knihyV mém malém slovníčku se vyskytují většinou výrazy, které jsem objevila ve vlastních lékařských zprávách, dále pak výrazy s nimi související a také ty, na které jsem, mnohdy náhodně, narazila. Snažím se zařadit vše, co by vás mohlo zajímat, ale přesto se mi to nemusí vždy podařit, takže pokud víte o něčem, na co jsem zapomněla, napište mi a já výraz ráda zařadím.
A jak ve slovníčku hledat? Máte dvě možnosti – buď podle abecedy, nebo dle výrazu samotného přes “hledací buňku”, která se vám zobrazí při stisknutí kláves “CTRL+F”

 

A

B

C

D

E

F

G   H   I   J   K

 

L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U

 

VWX     Y   Z

 

 

AA – alergologická anamnéza
abdukce  upažení, unožení pohyb končetiny směrem od těla
absces – hnisavý váček
abúzus – toxická anamnéza
adiadochokineze  lehčí forma diadochokineze (neschopnost vykonávat rychlé a přesné pohyby)
aditivní  přídatný; založený na pouhém sčítání či přidávání bez dalšího ovlivňování – účinek léků je pouhým součtem jejich účinků
afázie  porucha chápání, myšlení a nacházení slov
aference  přívod nervových vzruchů z periferní nervové soustavy (PNS) do centrální nervové soustavy (CNS)
agens  průvodce, činitel
agnózie  gnostická funkce (poznávací funkce) neschopnost poznat viděné předměty, rozeznat zvuky, poznat předměty hmatem, rozeznat části svého těla apod.
agrafie  neschopnost psát
akalkulie  narušená schopnost až neschopnost zvládání základních početních úkonů
akcentace obtíží  zvýraznění, zhoršení obtíží
akomodace oka  zaostření na různě vzdálené předměty
akra  okrajové či koncové části těla (prsty, nos, brada)
akroparestezie  necitlivost v okrajových částech končetin
akupresura – léčebná metoda využívající tlak na určité body povrchu lidského těla; mimo jiného se krouživými pohyby konečků prstů v konkrétních bodech zmírňují či odstraňují bolesti apod.
akupunktura – tradiční čínská léčebná metoda spočívající ve vpichování jehel do určitých bodů lidského těla; používá se hlavně k odstranění bolesti, ale umí i pomoci v regeneraci nervů, “nastartování” organismu, zmírnění únavy atd.
akutní stav  stav náhlý nebo naléhavý
alexie  neschopnost pochopit smysl čteného textu
ameningeální hlava  nevykazující meningeální příznaky (bolesti, závratě, poruchy vědomí aj.)
amnézie  ztráta paměti
anafylaxe – druh prudké, život ohrožující alergické reakce s příznaky kožními, respiračními, případně kardiovaskulárními; příčinou je přecitlivělosti na cizorodou bílkovinu
analgetika – léky tlumící bolest; mezi ně řadíme antipyretika (léky tlumící bolest a horečku) a anodyna (potlačující bolest)
anestetikum – znecitlivující látka
anodyna –  léky sloužící k potlačení bolesti; látky symptomatické, které neřeší příčinu; př. narkotická analgetika, nebo analgetika morfiového typu
ANS – Autonomní nervový systém; řídící systém činností vnitřních orgánů v našem těle; ovládá srdce, plíce, žaludek, střeva, močový měchýř a krevní cévy; je v naprosté většině vůlí neovladatelný a sestává se ze dvou částí – sympatické a parasympatické; mezi nejčastější příznaky jeho poškození patří mdloby a bušení srdce (palpitace)
anteflexe  předklon, naklonění směrem dopředu
antidepresivum – lék proti depresi – patologicky smutné náladě; působí i na řadu dalších poruch – panickou poruchu, generalizovanou úzkost, sociální fobii a další
antineoplastické – léky působící proti nádorům a neoplaziím (novotvorba tkáně)
antipyretika – léky tlumící bolest a horečku; př. paracetamol (Paralen, Valetol), Acylpyrin
apraxie  neschopnost vykonávání účelových pohybů
areflexie – vymizení reflexů, nevýbavnost reflexů
artikulace  výslovnost
artralgie  bolest kloubů
astrocyt  buňka podpůrné nervové tkáně v mozku
asymetrický  nevyvážený, nesouměrný
ataka – útok, nápor, záchvat choroby
ataktická chůze  nerovnoměrnost v trvání kroků a kladení nohou; kolísání, vrávorání do strany
ataxie – porucha hybnosti a koordinace pohybů
atraumatická jehla  supertenká jehla sloužící k lumbální punkci, která snižuje riziko postpunkčního syndromu
atrofie  chřadnutí, zmenšení nebo ztenčení normálně vyvinutého orgánu nebo tkáně, popř. jeho části (časté u nepoužívaného svalu)
autoagrese – jednání, kterým jedinec poškozuje sám sebe; v případě označení ve spojení s chováním organismu se tedy jedná o situaci, kdy tělo útočí samo na sobě
autoimunitní  stav, kdy imunitní systém napadá organismus
autoimunitní onemocnění – tento pojem zahrnuje stovky různých onemocnění, včetně roztroušené sklerózy mozkomíšní. Podstatou je , že se vlastní imunitní buňky vymknou kontrole a poté začnou poškozovat tkáně a orgány, které měly původně chránit.
autologní transplantace kmenových buněk – princip spočívá v získání kmenových buněk od pacienta, poté zničení autoagresivního imunitního systému vysokou dávkou cytostatik a následné navrácení kmenových buněk zpět pacientovi. Z vrácených kmenových buněk se vytváří nový imunitní systém, u něhož se předpokládá chybějící nebo alespoň menší agresivita vůči CNS
Autonomní nervový systém – ANS; řídící systém činností vnitřních orgánů v našem těle; ovládá srdce, plíce, žaludek, střeva, močový měchýř a krevní cévy; je v naprosté většině vůlí neovladatelný a sestává se ze dvou částí – sympatické a parasympatické; mezi nejčastější příznaky jeho poškození patří mdloby a bušení srdce (palpitace)
Avonex – lék na RS, Interferon beta
axon – neurit; výběžek, který vede nervový vzruch z neuronu (obyčejně delší než dendrity); každý neuron má pouze jeden neurit
Babinského reflex – vyvolává se špendlíkem nebo ostrou hranou špejle, táhnutím po zevní straně od paty směrem k malíku; za normální je považováno, když nenastane žádná odpověď, a nebo když pacient před podnětem “ucukává” (tzv. dráždivá planta); v případě postižení pyramidové dráhy dojde k extenzi palce a abdukci ostatních prstů (příznak vějíře)
balneoterapie  
lázeňská léčba
barbiturát – lék užívaný jako hypnotikum nebo sedativum; proti nespavosti a jako součást léčby proti bolesti; při dlouhodobém užívání vyvolává závislost
benigní
– nezhoubný, neškodný; např. nádor
Betaferon
– lék na RS, Interferon beta
bikulární diplopie dvojité vidění u obou očí
bilat. bilaterální; oboustranný, týkající se pravé i levé strany
bilaterální bilat.; oboustranný, týkající se pravé i levé strany
B-lymfocyty druh bílých krvinek zajišťující specifickou imunitu
bradykardie zpomalení srdeční frekvence
bulbární – vztahující se k prodloužené míše

candida albicans druh kvasinky, která u lidí způsobuje ústní a genitální houbové infekce (tato mykóza je častou příčinou nemocí a úmrtí osob se sníženou imunitou – vlivem chemoterapie, transplantace nebo nemoci AIDS)
Centrální nervová soustava – CNS; mozek + mícha
Cerebelární chůze nerovnoměrnost v trvání kroků a kladení nohou; kolísání, vrávorání do strany
chabá paresa ochablost svalů postižené končetiny
Chaddockův reflex test funkčnosti pyramidových drah
chronický dlouhotrvající, vleklý, stále trvající
Chronicky ProgresivníSekundárně Progresivní, Sekundárně ChronickoProgresivní, SP; forma RS, k níž dochází, pokud organismus zcela vyčerpá svou schopnost regenerace
CIS klinicky izolovaný syndrom, první neurologické obtíže (ložiskové neurologické příznaky), u kterých je velká pravděpodobnost následného rozvoje RS
CNS – centrální nervová soustava; mozek + mícha
Copaxone, kopolymer-1 – Glatiramer acetát, zkr. GA; lék na RS; látka v těle vytváří „náhradu“ pro nemocí stižené lymfocyty, které pak místo myelinových pochev napadají glatiramer acetát. Předpokládá se, že buňky s navázanou látkou umí utlumit i autoimunitní chování našeho těla a sami vytvářejí látku, která nervová vlákna chrání.
corpus callosum oblast v mozku; kalózní těleso; shluk nervových vláken spojující obě hemisféry
čití vnímání citlivostních vjemů; pociťování
DDK diadochokines, dysdiadochokinesia; neschopnost vykonávat střídavě rychlé pohyby; vyšetření se používá pro kontrolu funkcí mozečku
deficit nedostatek
deformita znetvoření, odchylka od normálu
dekubitus  proleženina
demyelinizace poškození myelinových pochev nervových vláken
demyelinizované vlákno s porušenými myelinovými pochvami
dendrity výběžky nervové buňky, které zachytávají vzruchy z okolních neuronů
detruzor sval v močovém měchýři, zajišťující jeho vyprazdňování
diadochokines dysdiadochokinesia, DDK; neschopnost vykonávat střídavě rychlé pohyby; vyšetření se používá pro kontrolu funkcí mozečku
difuzní  rozptýlený
diplopie dvojité vidění; monokulární (pouze u jednoho oka), bikulární (obou očí)
distální okrajový, vzdálený
DK – dolní končetiny
DMD léky první volby; léky, které se nasazují na počátku léčby remitentní formy roztroušené sklerózy mozkomíšní; mezi léky první volby patří interferon beta (Interferon ß) a glatiramer acetát (Copaxone)
dysartrie porucha řeči (špatná artikulace); důsledek onemocnění nervové soustavy
dysdiadochokinesia diadochokines, DDK; neschopnost vykonávat střídavě rychlé pohyby; vyšetření se používá pro kontrolu funkcí mozečku
dysestezie porucha citlivosti; nepříjemné pocity či smyslové vjemy (palčivost až bolestivost při dotyku na končetinách apod.)
dysfagie potíže při polykání (váznutí sousta s nebezpečím zpětného návratu a vdechnutí)
EDSS Expanded Disability Status Scale, Kurtzkeho stupnice postižení, rozšířená stupnice stavu invalidity, Kurtzkeho škála; metoda určování množství zdravotního postižení pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní; stupnice je určována podle sedmi funkčních systémů
efektor výkonný orgán, který reaguje (odpovídá) na podráždění receptoru
elevace zvedání, pohyb vzhůru
erektilní dysfunkce neschopnost dostatečné erekce penisu po delší dobu
ereska hovorové označení pro diagnózu roztroušené sklerózy mozkomíšní
eReSka  hovorové označení pro diagnózu roztroušené sklerózy mozkomíšní
ereskář – hovorové označení pro pacienta s diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní
ergoterapie – pracovní rehabilitační terapie; léčba pracovními činnostmi, která je důležitou součástí ucelené terapie, napomáhá pacientovi k návratu zhoršených či náhradě ztracených schopností; je vhodně zvolena na základě fyzických a psychických možností pacienta
erytém červené zabarvení kůže způsobené zánětem, rozšířením nebo zmnožením cév, zvýšeným prokrvením; vzniká často v důsledku zánětu, alergie či tepla
eupnoe normální, klidné dýchání
exekutivní funkce realizace cíleného chování
exitus – smrt
Expanded Disability Status ScaleEDSS, Kurtzkeho stupnice postižení, rozšířená stupnice stavu invalidity, Kurtzkeho škála; metoda určování množství zdravotního postižení pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní; stupnice je určována podle sedmi funkčních systémů

Extavia  lék na RS, Interferon beta
extenze natažení, roztažení; pohyb, při kterém se zvětšuje kloubní úhel
FA – farmakologická anamnéza
facilitace zesílení reflexu nebo jiné nervové aktivity součtem několika podnětů (termín se užívá i ve smyslu „usnadnění“)
fascikulace samovolné záškuby svalových vláken (nezpůsobují pohyb, mohou být viditelné pod kůží)
fatická porucha narušení řeči (v důsledku ložiskového poškození mozku)
fatické funkce tvorba a porozumění řeči
FBLR – zkratka pro propojení fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace
fibrilace mimovolné záškuby jednoho svalového vlákna
fingolimodum – Gilenya; lék na RS, který svým působením omezuje pohyb T-buněk z lymfatických uzlin do mozku a míchy, čímž snižuje jejich podíl na dalším poškození nervové tkáně
flexe ohnutí, ohýbání; pohyb, při kterém se zmenšuje kloubní úhel
flu like syndrom flulike, Flulike, Flu-like, flu-like; nežádoucí účinek při léčbě Interferonem Beta – po aplikaci léku příznaky podobné chřipce (bolest hlavy, svalů, kloubů, zimnice, třesavka, únava)
fotofotoreakce oka; reakce oka na světlo; reakce hlavového nervu
fotoreakce oka foto; reakce oka na světlo; reakce hlavového nervu
frustní nedostatečný; obraz nemoci – průběh s málo výraznými příznaky
FSfunkční systémy; funkce pyramidové, mozečkové, mozkového kmene, senzitivní, zrakové, mozkové a funkce vegetativního nervového systému
fyziatrie – léčba a léčebná rehabilitace přírodními a fyzikálními prostředky (např. vodou, klimatem, elektrickými proudy, ultrazvukem)
GA – gynekologická anamnéza
GA – zkr. Glatiramer acetát
gadolinium – kontrastní látka užívaná při magnetické rezonanci
Gilenyafingolimodum; lék na RS, který svým působením omezuje pohyb T-buněk z lymfatických uzlin do mozku a míchy, čímž snižuje jejich podíl na dalším poškození nervové tkáně
Glatiramer acetát zkr. GA, Copaxone, kopolymer-1; lék na RS; látka v těle vytváří „náhradu“ pro nemocí stižené lymfocyty, které pak místo myelinových pochev napadají glatiramer acetát. Předpokládá se, že buňky s navázanou látkou umí utlumit i autoimunitní chování našeho těla a sami vytvářejí látku, která nervová vlákna chrání.
gnostické funkce poznávací funkce; schopnost poznat viděné předměty, rozeznat zvuky, poznat předměty hmatem, rozeznat části svého těla apod.
grafestezie povrchové čití; schopnost vnímat a rozeznávat písmena, číslice či předměty kreslené na kůži
Hautantova zkouška test rovnováhy
hematoencefalitická bariéra bariéra, která odděluje vnitřní prostředí mozku od cévního systému v těle a umožňuje jen omezený transport látek mezi mozkovou tkání a krví
hemianopsie omezení zorného pole
hemihypestezie hypestezie poloviny těla vč. tváře (porucha čití jako důsledek poškození periferních nervů; částečná ztráta citlivosti na smyslové podněty př. dotyk, tlak, bolest, teplota)
hemiparesa hemiparéza; částečné ochrnutí levé nebo pravé poloviny těla
hemiparéza hemiparesa; částečné ochrnutí levé nebo pravé poloviny těla
hemiplegie úplná ztráta hybnosti poloviny těla (levé nebo pravé)
hipoterapie – forma rehabilitace; terapie spojená s kontaktem s koňmi a jízdou na nich
HK – horní končetiny
Hoffmanův reflex test funkčnosti pyramidových drah
hyperpatie zvýšená vnímavost na různá podráždění
hyperreflexie zvýšení reflexů při výpadku jejich přirozeného tlumení (většinou při poškození pyramidové dráhy)
hypersenzitivita zvýšená citlivost (hl. kůže při zánětu)
hypertonus zvýšené svalové napětí (totéž co spasticita)
hypestezie snížená citlivost na vnější smyslové podněty; porucha čití jako důsledek poškození periferních nervů; částečná ztráta citlivosti na smyslové podněty (dotyk, tlak, bolest, teplota)
hypodynamie tělesná slabost a zvýšená únavnost, snížená silová výkonnost (např. svalová)
hyporeflexie snížená reakce reflexů
hypotonie snížení svalového napětí
imunitní systém obranný systém organismu
imunoablace – termín spojený s autologní transplantací kostní dřeně; doslovně znamená odnětí části těla či tkáně, který je orgánem imunity – tedy kostní dřeně
imunomodulační léčba léky zvyšující obranyschopnost organismu; působí na činnost imunitního systému, zejm. ve smyslu působení na rovnováhu a funkční souhru jeho jednotlivých složek
imunosuprese stav snížené imunity, stav, kdy je omezena schopnost organismu reagovat na antigenní podnět tvorbou protilátek nebo buněčnou reakcí
imunosupresivní léky léčba potlačující nežádoucí imunitní reakce, zejména u autoimunitních chorob nebo po transplantaci. Zahrnuje kortikoidy, azathioprin, cyklofosfamid a cyklosporin (užívá se dlouhodobě zejm. po transplantacích)
indikace – určení, stanovení léčebného postupu
INFinterferony, Interferon beta (β); léky na RS, které dokáží snížit množství atak a jejich závažnost, uzavírají zánětem porušenou hematoencefalickou bariéru, zpomalují nárůst ložisek na MRI i vlastní progresi RS a úbytek nervové tkáně, brání množení aktivovaných imunitních buněk a zvyšují produkci protizánětlivých látek
inkontinence neovladatelný samovolný únik moči
instabilita  nestálost
insuficientní nedostatečný, nezpůsobilý, slabý, neschopný
intaktní nedotčený, neporušený
intenční třes třes, který se v klidové fázi nevyskytuje a objeví se až při cíleném pohybu
intenzita – síla
Interferon beta (β) INF, interferony; léky na RS, které dokáží snížit množství atak a jejich závažnost, uzavírají zánětem porušenou hematoencefalickou bariéru, zpomalují nárůst ložisek na MRI i vlastní progresi RS a úbytek nervové tkáně, brání množení aktivovaných imunitních buněk a zvyšují produkci protizánětlivých látek
interferonyINF, Interferon beta (β); léky na RS, které dokáží snížit množství atak a jejich závažnost, uzavírají zánětem porušenou hematoencefalickou bariéru, zpomalují nárůst ložisek na MRI i vlastní progresi RS a úbytek nervové tkáně, brání množení aktivovaných imunitních buněk a zvyšují produkci protizánětlivých látek
intermitentní vracející se, střídavý, občasný, periodický
internukleární mezijaderný; mezi nervovými jádry
intratekální – ve významu léčebném – podaný (aplikovaný) do prostoru mezi mozkem nebo míchou a mozkomíšními obaly, popř. do mozkových komor; ve významu vyšetření – injekční odběr mozkomíšního moku (lumbální punkce), provedený obvykle v bederní oblasti páteře

intravenózní – nitrožilní, podání léku do žíly
iritace podráždění, dráždění
IZOizokorické zornice; normální stav zornic; zornice stejně velké
izokorické zornice IZO; normální stav zornic; zornice stejně velké

jemná motorika – motorika prstů
karotida krkavice, krční tepna

klinický obraz  souhrn příznaků, které charakterizují určitou nemoc
klonus rytmické střídání stahu a uvolnění svalu vznikající při jeho natažení (důsledek poškození některých částí mozku nebo míchy; řecky „klonos“ = trhnutí, záškub)
kognitivní funkce poznávací funkce, vnímání světa kolem sebe; zahrnuje paměť, koncentraci (pozornost), pohotovost (rychlost zpracování informací), řeč, prostorovou orientaci, exekutivní funkce (schopnost řešit problémy, rozhodovat se, realizovat své plány apod.)
kolaps zhroucení, selhání organismu
kompletní – úplný
kontraktura chorobné stažení svalu (způsobené zkrácením a jeho vazivovou přeměnou)

konveg.konvergenční test; kontrola reakcí zornice (reakce při přiblížení)
konvergence oka sbíhání os obou očí na přibližovaný předmět
konvergenční test – konveg.; kontrola reakcí zornice (reakce při přiblížení)
kortikoidy – hovorové a chybné označení pro léky skupiny kortikosteroidů; hormon kůry nadledvinek
kortikospinální dráha pyramidová dráha; nervová dráha vedoucí z pyramidových buněk mozkové kůry do míchy
kortikosteroidy – syntetické hormony; léky s protizánětlivými účinky
Kurtzkeho stupnice postižení  EDSS, Expanded Disability Status Scale, rozšířená stupnice stavu invalidity, Kurtzkeho škála; metoda určování množství zdravotního postižení pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní; stupnice je určována podle sedmi funkčních systémů
Kurtzkeho škála EDSS, Expanded Disability Status Scale, Kurtzkeho stupnice postižení, rozšířená stupnice stavu invalidity; metoda určování množství zdravotního postižení pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní; stupnice je určována podle sedmi funkčních systémů
kvadruparéza částečné ochrnutí všech čtyř končetin
kvadruplegie úplné ochrnutí všech čtyř končetin
Lassegue test pro zjištění poruchy sedacího nervu
laxativa – projímadla
Léky první volby DMD; léky, které se nasazují na počátku léčby remitentní formy roztroušené sklerózy mozkomíšní; mezi léky první volby patří interferon beta (Interferon ß) a glatiramer acetát (Copaxone)
léze – plaky; zjizvené tkáně v mozku; v místech, kde neurony neschopné regenerace obklopila tuhá tkáň
Lhermitt Lhermittův příznak; pocit brnění podél páteře a v horních končetinách při předklonění šíje (pocit průchodu elektrického proudu)
Lhermittův příznakLhermitt; pocit brnění podél páteře a v horních končetinách při předklonění šíje (pocit průchodu elektrického proudu)
libido sexuální touha, pohlavní pud
likvor – mozkomíšní mok; bezbarvá tělní tekutina, která obklopuje, chrání, vyživuje a zabezpečuje mozek a míchu; obsahuje jen málo proteinů a téměř žádné buňky; v lidském těle je cca 150 ml
lipoatrofie úbytek tukové tkáně
ložisko léze; zjizvené tkáně v mozku; v místech, kde neurony neschopné regenerace obklopila tuhá tkáň; poškození, porucha
LP lumbální punkce, „punkce“, „lumbálka“; odběr mozkomíšního moku
lucidní s jasným vědomím
lumbálkalumbální punkce, LP, „punkce“; hovorové označení pro odběr mozkomíšního moku
lumbální punkce – LP, „punkce“, „lumbálka“; odběr mozkomíšního moku
lymfocyty – druh bílých krvinek, které odpovídají za imunitní reakce; dělí se na hlavní skupiny T-lymfocytů a B-lymfocytů, další pak vznikající během života (K-buňky atd.)
magnetická rezonance MRI; vyšetření, při kterém je zobrazen mozek a mícha; zobrazení oblastí lézí (zjizvených oblastí) v CNS, které způsobuje RS
makulární edém makulární otok; zrakové postižení, při kterém je snížena schopnost buněk vnímat světlo; projevuje se rozmazaným viděním, dvojitým viděním, plovoucími „muškami“ v oku
makulární otok – makulární edém; zrakové postižení, při kterém je snížena schopnost buněk vnímat světlo; projevuje se rozmazaným viděním, dvojitým viděním, plovoucími „muškami“ v oku
masseterový reflex kontrola žvýkacích svalů
McDonaldova kritéria diagnostická kritéria pro RS
meningeální hlava vykazující meningeální příznaky (bolesti, závratě, poruchy vědomí aj.)
mikce  močení
mimika výraz tváře
Mingazzini  Mingazziniho zkouška; tzv. zánikový jev; posouzení motorického deficitu; sledování stability nebo poklesu končetiny
Mingazziniho zkouška Mingazzini; tzv. zánikový jev; posouzení motorického deficitu; sledování stability nebo poklesu končetiny
mnestické funkce paměťové funkce (kontrolují se amnézie, poruchy paměti atd.)
monokulární diplopie dvojité vidění pouze u jednoho oka
monoparesa monoparéza; částečné ochrnutí jedné končetiny
monoparéza – monoparesa; částečné ochrnutí jedné končetiny
monoplegie ochrnutí jedné skupiny svalů
motorický hybnost, hybný; týkající se pohybu
motorický neuron motoneuron; nerv, který vede impuls z míchy ke svalům a vyvolává jejich pohyb
mozkomíšní mok – likvor; bezbarvá tělní tekutina, která obklopuje, chrání, vyživuje a zabezpečuje mozek a míchu; obsahuje jen málo proteinů a téměř žádné buňky; v lidském těle je cca 150 ml
MRI Magnetická rezonance; vyšetření, při kterém je zobrazen mozek a mícha; zobrazení oblastí lézí (zjizvených oblastí) v CNS, které způsobuje RS
MSMultiple Sclerosis; roztroušená skleróza mozkomíšní
MS Centrum RS poradna; specializovaná centra/porady na diagnostiku a léčbu demyelinizačních a autoimunitních onemocnění
Multiple Sclerosis MS; roztroušená skleróza mozkomíšní
myelin lipoproteinová látka tvořící pochvy okolo nervů
myelinizovaný obklopený myelinem
myelinová pochva je tvořena myelinem, zásobuje axon, zvyšuje rychlost přenosu vzruchu a zabraňuje šíření nervových vzruchů mezi sousedními vlákny
myorelaxancia – látky a léky snižující napětí svalů
Natalizumab  Tysabri; lék na RS; dokáže zlepšit i neurologické postižení
nauzea  pocit nevolnosti, nutkání na zvracení
negat.negativní; záporný, opačný, nežádoucí
negativní negat.; záporný, opačný, nežádoucí
nekróza odumření kůže a zničení tkáně
neurit axon;
výběžek, který vede nervový vzruch z neuronu (obyčejně delší než dendrity); každý neuron má pouze jeden neurit
neurodegenerace zánik nervových vláken, který způsobuje nevratné poškození
neuron nervová buňka
NO – nynější onemocnění
NRSNeurologic Rating Scale, SNRS, Scrippsova škála; stupnice míry postižení pacientů; oproti EDSS zahrnuje též hodnocení kognitivní schopnosti a nálady; nenahrazuje EDSS, spíše ji doplňuje; ve stupnici NRS je normální neurologická funkce hodnocena nulou, stupně 1+, 2+, 3+ a 4+ představují zlepšení funkčního stavu, zatímco stupně -1, -2, -3 a -4 jeho zhoršení
– nežádoucí účinky
NYSnystagmus; nystatin nystagmus; mimovolný, rychlý pohyb očí
nystagmus NYS, nystatin nystagmus; mimovolný, rychlý pohyb očí
nystatin nystagmusnystagmus, NYS; mimovolný, rychlý pohyb očí

OA – osobní anamnéza
oftalmoparesa ochrnutí očního nervu
oligodendrocyty specializované buňky CNS, které produkují myelin
oligoklonální proužky (pásy, pruhy) pásy imunoglobulinů (IgG), které je možné vidět při analýze krevního séra (získaného z krevní plazmy) či mozkomíšního moku; pro diagnostiku RS jsou zapotřebí alespoň dva oligoklonální proužky v mozkomíšním moku, které se nenachází v krevním séru (cca 80–90 % pacientů s RS má permanentně pozorovatelné oligoklonální proužky)
optická neuritida retrobulbární neuritida; zánět očního nervu
PA – pracovní anamnéza
palestezievibrační čití; hluboké čití; schopnost vnímat kmitání předmětů povrchem těla
palpace vyšetření pohmatem
palpitace rychlé a nepravidelné srdeční údery, bušení srdce vnímané pacientem, arytmie
papila oblast v sítnici oka, kde vzniká zrakový nerv
paralyzace ochromení, zeslabení funkce
paraparesa částečné ochrnutí dolních končetin
paraparetická chůze těžkopádná, kolíbavá, nesouměrná chůze
paraparéza částečné ochrnutí dolních končetin
paraplegie úplné ochrnutí poloviny těla (většinou dolních končetin)
paresa částečná ztráta hybnosti
paresa pohledu  částečná ztráta hybnosti bulbů
parestezie pocit brnění, píchání, svědění či pálení kůže („mravenčení“); může být provázena poruchou čití
paretická chůze spojena s oslabením jedné nebo obou dolních končetin; napadání na zdravou nohu, nemocná noha tažena za sebou nebo přisunována ke zdravé končetině; podlamování v kolenou, neschopnost zdolání vyšších schodů
paretický částečně ochrnutý
paréza částečná ztráta hybnosti
paréza pohledu částečná ztráta hybnosti bulbů
paroxysmální ráz záchvatovitý ráz; bolesti záchvatovitého rázu
patogenní vyvolávající chorobu
Periferní nervová soustavaPNS; část nervové soustavy obsahující nervy a neurony, které se nalézají mimo centrální nervovou soustavu (nervy mozkomíšní a vegetativní)
periferní vidění vidění toho, co zasahuje na samý okraj zorného pole
plakyléze; zjizvené tkáně v mozku; v místech, kde neurony neschopné regenerace obklopila tuhá tkáň
plantární  chodidlový
plantární flexe – ohnutí chodidla
plegie ochrnutí; úplná ztráta hybnosti končetiny
PM psychomotorické tempo; udržení pozornosti, schopnost vnímání informací, soustředění
PNSPeriferní nervová soustava; část nervové soustavy obsahující nervy a neurony, které se nalézají mimo centrální nervovou soustavu (nervy mozkomíšní a vegetativní)
pohybocit vnímání pohybů či poloh částí těla při zavřených očích
polohocit  vnímání pohybů či poloh částí těla při zavřených očích
polygenní dědičnost způsob dědičnosti znaku choroby, který není podmíněn jediným genem, nýbrž několika geny, z nichž každý má jen částečný účinek na vyjádření daného znaku
porucha vizu zhoršené vidění
postpunkční syndrom silné bolesti hlavy v průběhu 24-48 hodin po lumbální punkci
PPPrimárně progresivní; forma RS, u které po prvních symptomech nemoci nenásleduje nikdy období remise
praktické funkce schopnost vykonávat složitější účelové pohyby (apraxie – neschopnost vykonávání účelových pohybů)
prekolapsový stav předcházející kolapsu
prevalence převládání, převaha, rozmach; počet existujících nemocí či zdravotních problémů ve vybrané populaci k určitému datu
Primárně progresivníPP; forma RS, u které po prvních symptomech nemoci nenásleduje nikdy období remise
primární  prvotní (základní, hlavní)
priventrikulární v okolí mozkové komory
prodrom nejistý počáteční příznak nemoci či obtíží, předzvěst nemoci
progrese postup, šíření, pokračování
progresivní vzestupný, postupující, pokračující, vyvíjející se, šířící se
propriocepce schopnost koordinace těla v prostoru; smysl, který nás informuje o poloze těla
pruritus svědění, svrbění
psychomotorické tempo PM; udržení pozornosti, schopnost vnímání informací, soustředění
ptóza pokles očního víčka
punkce lumbální punkce, LP, „lumbálka“; odběr mozkomíšního moku
pyramidová dráha kortikospinální dráha; nervová dráha vedoucí z pyramidových buněk mozkové kůry do míchy
pyramidové deficitní (zánikové) příznaky pozitivní výsledek je důkazem patologických jevů a svědčí pro lézi motorického okruhu (většinou testovány Mingazziniho zkouškou)
pyramidové iritační (spastické) reflexy test pro kontrolu reflexních změn; pozitivní výsledek je důkazem patologických změn (léze pyramidových drah); vyšetření na HK i DK

RA – rodinná anamnéza
radiosenzitivní
– citlivý, málo odolný vůči záření
Ranvierovy zářezy
– místa ztenčení myelinové pochvy neuronu, která urychlují přenos nervového vzruchu
Rebif 
– lék na RS, Interferon beta
Rebif 22
– lék na RS, Interferon beta
Rebif 44
– lék na RS, Interferon beta
recentní
– soudobý, čerstvý
receptor
– smyslová buňka zachycující podnět z vnějšího prostředí
recidiva obtíží
– opakování obtíží
reflex
– mimovolně probíhající automatická odpověď nervového systému na určitý podnět
rekombinantní látka
– látka uměle vytvořená přeskupením dvou druhů DNA
Relabující progresivní
Relaps progredientní, Relabující-Progredující, RP; vzácná a nejméně běžná forma RS; od začátku progresivní, pacient se rychle stává invalidní
Relabující-Progredující
Relabující progresivní, Relaps progredientní, RP; vzácná a nejméně běžná forma RS; od začátku progresivní, pacient se rychle stává invalidní
relaps
– znovuvzplanutí nemoci (jejích příznaků)
Relaps progredientní
Relabující progresivní, Relabující-Progredující, RP; vzácná a nejméně běžná forma RS; od začátku progresivní, pacient se rychle stává invalidní
Relaps-Remitentní
RR, Remitentní-Relabující; nejčastější typ RS; postihuje cca 85% pacientů; střídá se období relapsů a remisí
remise
– přechodné vymizení příznaků nemoci; návrat k původnímu fungování; bezpříznakové období
Remitentní-Relabující
Relaps-Remitentní, RR; nejčastější typ RS; postihuje cca 85% pacientů; střídá se období relapsů a remisí
remyelinizovaný
– buňka, jejíž poškozený myelin byl obnoven; obnovení myelinu
restituce
– navrácení do původního stavu
retence
– zadržení, zadržování
retrobulbární neuritida
– optická neuritida; zánět očního nervu
rigidita
– ztuhlost, nepružnost, nehybnost
Romberg
– test rovnováhy se zavřenýma očima
Róza
– hovorové označení pro diagnózu roztroušené sklerózy mozkomíšní
Rozšířená stupnice stavu invalidity
Kurtzkeho škála, EDSS, Expanded Disability Status Scale, Kurtzkeho stupnice postižení; metoda určování množství zdravotního postižení pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní; stupnice je určována podle sedmi funkčních systémů
RP
Relabující progresivní, Relaps progredientní, Relabující-Progredující; vzácná a nejméně běžná forma RS; od začátku progresivní, pacient se rychle stává invalidní
RR
– Remitentní-Relabující, Relaps-Remitentní; nejčastější typ RS; postihuje cca 85% pacientů; střídá se období relapsů a remisí
RS
– roztroušená skleróza mozkomíšní
RSM
– roztroušená skleróza mozkomíšní
RS poradna
MS Centrum; specializovaná centra/porady na diagnostiku a léčbu demyelinizačních a autoimunitních onemocnění

SA – sociální anamnéza
sclerosis multiplex roztroušená skleróza mozkomíšní
Scrippsova škála NRS, Neurologic Rating Scale, SNRS; stupnice míry postižení pacientů; oproti EDSS zahrnuje též hodnocení kognitivní schopnosti a nálady; nenahrazuje EDSS, spíše ji doplňuje; ve stupnici NRS je normální neurologická funkce hodnocena nulou, stupně 1+, 2+, 3+ a 4+ představují zlepšení funkčního stavu, zatímco stupně -1, -2, -3 a -4 jeho zhoršení
Sekundárně ChronickoProgresivníSekundárně Progresivní, Chronicky Progresivní, SP; forma RS, k níž dochází, pokud organismus zcela vyčerpá svou schopnost regenerace
Sekundárně Progresivní  Chronicky Progresivní, Sekundárně ChronickoProgresivní, SP; forma RS, k níž dochází, pokud organismus zcela vyčerpá svou schopnost regenerace
sekundární druhotný, vedlejší
senzitivní citlivý, málo odolný
senzomotorika soubor procesů spojující oblast smyslovou a motorickou
senzorický  smyslový
sfinkter  svěrač
sfinkterová porucha – porucha sfinkterového svalstva; porucha vyprazdňování
sinusitida zánětlivé onemocnění vedlejších dutin dýchacích cest, tzv. paranasálních dutin; obvykle jde o onemocnění infekčního původu
skotom výpadek části zorného pole
SNRSNeurologic Rating Scale, NRS, Scrippsova škála; stupnice míry postižení pacientů; oproti EDSS zahrnuje též hodnocení kognitivní schopnosti a nálady; nenahrazuje EDSS, spíše ji doplňuje; ve stupnici NRS je normální neurologická funkce hodnocena nulou, stupně 1+, 2+, 3+ a 4+ představují zlepšení funkčního stavu, zatímco stupně -1, -2, -3 a -4 jeho zhoršení
SPSekundárně Progresivní, Chronicky Progresivní, Sekundárně ChronickoProgresivní; forma RS, k níž dochází, pokud organismus zcela vyčerpá svou schopnost regenerace
spasmus – křeč, svalový stah
spasmolytika – léky uvolňující křeče (např. Baclofen)
spasticita zvýšené svalové napětí (totéž co hypertonus)
spastická paresa  spastická paréza; zvýšené napětí svalů postižené končetiny
spastická parézaspastická paresa; zvýšené napětí svalů postižené končetiny
spastický křečový, křečovitý, v křeči
spazmus – křeč, svalový stah
spinální páteřní, míšní
spontánní bezděčný, samovolný, bezprostřední
SSAsyndrom spánkové apnoe; poměrně časté onemocnění patřící mezi poruchy spánku; je charakterizováno poruchou dýchání projevující se zástavou dechu, provázeno chrápáním a sníženou zásobou těla kyslíkem během spánku, zástavy dechu, tzv. apnoické pauzy bývají delší než 10 sekund a bývá jich více než 10 za hodinu
stabilizace ustálení, upevnění stavu
strabismus – šilhavost
subakutní symptom, který je méně prudký než akutní, ale zároveň prudší než chronický
subkortikální podkorový; v oblasti podkorové části mozku
suprese – potlačování
susp. suspektní; podezřelý
suspektní susp.; podezřelý
switch změna medikace
symetrický vyvážený, souměrný
synaptický knoflík rozšíření axonu umístěné v jeho poslední části; prostor spojení s jiným neuronem
syndrom spánkové apnoe SSA; poměrně časté onemocnění patřící mezi poruchy spánku; je charakterizováno poruchou dýchání projevující se zástavou dechu, provázeno chrápáním a sníženou zásobou těla kyslíkem během spánku, zástavy dechu, tzv. apnoické pauzy bývají delší než 10 sekund a bývá jich více než 10 za hodinu
TA – toxická anamnéza
tachykardie zrychlená srdeční činnost, zvýšená tepová frekvence
taktilní čití dotyková citlivost; schopnost vnímat dotyk nebo lehký tlak
taxe vyšetření sloužící k posouzení funkce mozečku (u HK dotykem prstu na špičku nosu, u DK dotykem paty kolena druhé nohy)
T-buňkyT-lymfocyty; druh bílých krvinek zajišťující obranu organismu proti pozměněným či napadeným buňkám
temporální týkající se spánkové kosti lebky či spánkového mozkového laloku; v oblasti oka označuje směr spánku (př. temporální koutek => vnější koutek => polovina zorného pole)
terapie – léčba; způsob léčby
termosenzitivní citlivý, málo odolný vůči teplotě
titubace kolísání, vrávorání
T-lymfocyty  T-buňky; druh bílých krvinek zajišťující obranu organismu proti pozměněným či napadeným buňkám
tonus napětí tkáně; svalové napětí
tremor – třes; mimovolní pohyby; neúmyslný, rytmický svalový pohyb
trofika funkce nervových vláken regulující výživu a přeměnu látek tkání
trubicovité vidění pokles zrakové ostrosti, zúžení zorného pole
třes – tremor; mimovolní pohyby; neúmyslný, rytmický svalový pohyb
TysabriNatalizumab; lék na RS; dokáže zlepšit i neurologické postižení

urinární inkontinence – neovladatelný samovolný únik moči
uvula
– patrový čípek
vasodilatace  vazodilatace; rozšíření cév
vazodilatace  vasodilatace; rozšíření cév
vertigo – závrať, porušení rovnováhy
vestibulární syndrom kortikální syndrom při lézi korové oblasti mozku; projevuje se paroxysmální závratí v jakékoliv poloze hlavy, ataxií a nystagmem (příznaky netrvají dlouho)
vestibulární syndrom při mozečkové lézi projevuje se závratí (zhoršená při zavření očí), cerebrální ataxií, nystagmem (vertikálním při pohledu do strany, rotačním při pohledu dolů)
vibrační čití  palestezie; hluboké čití; schopnost vnímat kmitání předmětů povrchem těla
visus vidění, zraková ostrost
Vítkův sumační jev – test funkčnosti pyramidových drah

ZP – zorné pole